استفاده از ظرفیت های نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰ برای توسعه تجارت

به گزارش ایرنا از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حمیدرضا مومنی در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری بین «دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» و «شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران» که با هدف ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت، ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻄﺢ ﻫﻤﻜﺎری ها، اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎی داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﻳﮋه اقتصادی برگزار شد، گفت: مجموعه نمایشگاه های بین المللی و تخصصی از برنامه بلند مدت برخوردار است و برنامه سالیانه و چشم انداز آن مشخص است. این امتیاز به مناطق آزاد کمک می کند که از ظرفیت های موجود در کشورهای همجوار بهره مند شود.
وی به تشکیل شورای تخصصی لجستیکی مناطق آزاد اشاره و خاطرنشان کرد: موضوعات مرتبط با لجستیک از جمله مسائل جدی در پیشبرد برنامه های مناطق آزاد است. در حوزه لجستیک و حمل و نقل ظرفیت های خوبی در مناطق آزاد کشور وجود دارد، البته این ظرفیت ها تکمیل نیستند و لازم است این نقاط ضعف با اجرای برنامه ها پوشش داده شود.
مومنی خاطرنشان کرد: ما می توانیم از طریق مناطق آزاد شمال کشور در بازار اوراسیا حضور پیدا کنیم؛ در حوزه دریای خزر ظرفیت ۵۰ میلیون تنی تخلیه و بارگیری وجود دارد که در حال حاضر حدود ۴ تا ۵ میلیون تن از این ظرفیت در اختیار ما است که البته نسبت به اقدامات خوبی که در حوزه دریا و بندر انجام داده ایم ظرفیت کمی است.
وی افزود: بازار اوراسیا می تواند مرکزی برای مبادلات تجاری ما باشد و نقش ما را در حوزه لجستیک افزایش دهد.
مشاور رییس جمهور اظهار داشت: توانستیم با اقدام مشترک با وزارت راه در حوزه کریدور جنوب ـ شمال و در حوزه حمل و نقل تاثیرات خوبی را به جا بگذاریم و در تلاشیم این کریدور تا پایان دولت به بهره برداری برسد.
مومنی تاکید کرد: لازمه بهره برداری از ظرفیت ها این است که پس از برجام با چه کشورهای هدفی و در چه حوزه هایی، با چه اولویت هایی همکاری کنیم این اقدام در مناطق آزاد شروع و کارگروهی در این زمینه تشکیل شده است، تا الان بالغ بر ۳۵ میلیارد یورو تقاضا برای سرمایه گذاری چینی ها داریم. اگر ارتباط ما با چین در این قرارداد ۲۵ ساله به نتیجه برسد باید از قبل آمادگی داشته باشیم و از این فرصت استفاده کنیم.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره حضور سرمایه گذاران چینی در مناطق آزاد گفت: تا امروز هفت پروژه سرمایه گذاری کشور چین در سه منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در حال اجراست. که از این تعداد چهار پروژه در قشم، سه پروژه در پتروشیمی، یک پروژه در شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) و یک پروژه در مجموعه پل خلیج فارس است که شامل پروژه راه، راه آهن، بندر و پل، ۱۳ میلیارد دلار توافقات اولیه با دولت چین انجام شده، قراردادها توسط وزارت اقتصاد ایران و چین مبادله شده و منتظریم دولت چین موافقت اولیه خود را در این زمینه اعلام کند.
وی تاکید کرد: اگر ارتباطات بین المللی مناطق آزاد ارتقا و نقاط ضعف ها رفع شود در مناطق آزاد جدید با سناریوی دیگری کار را راه اندازی می کنیم.
مومنی گفت: با امضای این تفاهم نامه قدم خوبی برای ارتقای ارتباطات بین المللی برداشته شده، هر دستورالعملی که امضاء می کنیم یک نقطه اساسی در آن در نظر می گیریم که عملکرد دو طرف به صورت ماهیانه ارزیابی شود. نمایشگاه بین المللی اکسپو ۲۰۲۰ دبی کمک کند که مناطق آزاد بتوانند از ظرفیت های کشورهای همجوار بهره برداری کنند.
در این مراسم که با حضور «حمیدرضا مومنی» مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و «حسن زمانی» مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی برگزار شد طرفین بر لزوم گسترش همکاری های دو جانبه به منظور اعتلای جایگاه صنعت نمایشگاهی کشور در عرضه های داخلی و بین المللی تاکید کردند.
در این تفاهم نامه مواردی همچون ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت، ﺗﺠﺎرب و داﻧﺶ ﻓﻨﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﻛﺴﭙﻮی ۲۰۲۰ دوﺑﻲ، ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻫﻤﺎﻳﺶﻫﺎ، اﺟﺮای دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻃﺮﻓﻴﻦ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ و اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری، ﺟﻠﺐ ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪه و ﻳﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در نمایشگاه های ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ طرفین و اﻛﺴﭙﻮی دوﺑﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ مربوطه، ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻏﻨﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری در ﻃﻮل ﺑﺮﮔﺰاری اﻛﺴﭙﻮی دوﺑﻲ، ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﺑﺮﮔﺰاری روﻳﺪادﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺑﺮای اﻋﺰام ﺗﻮرﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺮای اﻛﺴﭙﻮ و ﺳﺎﻳﺮ روﻳﺪادﻫﺎ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻃﺮﻓﻴﻦ، ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﺘﻮا و ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﻳﮋه، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﻛﺴﭙﻮی ۲۰۲۰ دوﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﺬاﻛﺮات B۲B در ﺣﺪ ﻣﻘﺪورات ﭘﺎوﻳﻮن ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺳﺘﺎد اﻛﺴﭙﻮی دوﺑﻲ، ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺛﺮ در ﻧﻤﺎﻳشگاهﻫﺎی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه از ﺳﻮی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران از ﺟﻤﻠـــﻪ روﻳﺪاد اﻛﺴﭙﻮی دوﺑﻲ و ﻫﻤﺎﻳﺶﻫﺎی ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری، ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ژﺋﻮاﻛﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺘﻲ ﻣﻤﺘﺎز و ﭘﻴﺸﺮفت های ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﻳﮋه اقتصاد اﻳﺮان در ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﭘﺬﻳﺮی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻛﺴﭙﻮ و دیگر موارد مرتبط با حضور کشورمان در رویدادهای نمایشگاهی بین المللی به امضاء طرفین رسید.

دادلیکو

درباره ی nhjkgfs52893

مطلب پیشنهادی

عرضه مرغ در خارج از شبکه توزیع کشور به حداقل رسیده است

به گزارش ایرنا، جمشید گل‌پور روز چهارشنبه در جلسه هماهنگی نحوه ثبت اطلاعات گوشت مرغ درسامانه جامع تجارت وسامانه رهگیری …